تعهد_ارزی،صادرات،صادرات_غیرنفتی،اقتصاد،تجارت_خارجی،فرش